Gepost door: adoptieblog | juni 12, 2009

Deelbemiddeling mag blijven!!

Wat een geweldige dag hadden wij gisteren!  Met veel interesse volgden wij het debat over adoptie via deelbemiddeling. En uiteraard waren wij ontzettend blij met de uitkomst. Adoptie via deelbemiddeling mag blijven en de aanvullende eisen ten aanzien van de VS worden niet ingevoerd. Stichting Kind en Toekomst mag van de minister aspirant adoptie ouders niet meer tegenwerken. Kortom een groot succes voor de mensen achter http://www.deelbemiddelingmoetblijven.nl!

Wat wij opmerkelijk vonden was dat de directeur van Kind en Toekomst, mevrouw Treur, zelf niet aanwezig was bij het debat (tenminste wij zagen haar niet). Wie er wel was, was mevrouw Hut van Wereldkinderen. Na afloop wilde zij graag nog even kwijt dat het genomen besluit absoluut niet in het belang van kinderen is. Bij adoptie via deelbemiddeling zijn er namelijk ontzettend veel misstanden. Concrete voorbeelden had ze even niet paraat, maar het zijn er veel, erg veel. Later begrepen we dat Wereldkinderen zich steeds minder met adoptie wil bezighouden en zich meer en meer wil richten op projecthulp. Deelbemiddeling wordt bij Wereldkinderen al helemaal niet meer begeleid, hoewel op de website staat van wel. Kortom, in onze ogen heeft mevrouw Hut helemaal geen belang meer bij deze discussie.

Wacht eens even? Zou het duo Treur-Hut hebben afgesproken dat mevrouw Hut de klappen opvangt, zodat mevrouw Treur even in de luwte kan blijven?

Een andere opmerkelijke uitspraak hoorden wij van prof.  Dr. R.A.C. Hoksbergen in een uitzending van netwerk. De precieze tekst kunnen we niet reproduceren, maar het kwam op het volgende neer. Prof. Dr. Hoksbergen vond het een kwalijke zaak dat de minister luisterde naar een belangenvereniging en daar zijn beleid op afstemt. Wij vragen ons af of prof. Dr. Hoksbergen weet dat de hele discussie in gang is gezet door een advies van de vergunninghouders. En zijn dat ook geen belangengroeperingen?

Maar goed, het belangrijkste is dat veel mensen weer verder kunnen met de adoptieprocedure en daardoor hopelijk snel een kindje een beter leven kunnen geven. En daar gaat het tenslotte om.

Advertenties
Gepost door: adoptieblog | juni 2, 2009

Nederland en het Haags Adoptieverdrag

Adoptie is iets waar zeer zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Daarom heeft een groot aantal landen een verdrag ondertekend waarin doelstellingen, regels en afspraken staan: het Haags Adoptieverdrag. De inleiding van dit rapport is als volgt:

“The States signatory to the present Convention,

Recognizing that the child, for the full and harmonious development of his or her personality, should grow up in a family environment, in an atmosphere of happiness, love and understanding,

Recalling that each State should take, as a matter of priority, appropriate measures to enable the child to remain in the care of his or her family of origin,

Recognizing that intercountry adoption may offer the advantage of a permanent family to a child for whom a suitable family cannot be found in his or her State of origin,

Convinced of the necessity to take measures to ensure that intercountry adoptions are made in the best interests of the child and with respect for his or her fundamental rights, and to prevent the abduction, the sale of, or traffic in children,

Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986)”.

bron: HccH: Hague Conference on privat international law.

Ratificatie Haags Adoptieverdrag

Ook de Nederlandse regering heeft dit verdrag ondertekent en kan zich dus vinden in het verdrag.  Adoptieprocedures (volledige en deelbemiddeling) worden in Nederland uitgevoerd en gecontroleerd door organisaties die een licentie hebben gekregen van het ministerie. Deze organisatie heten dan ook vergunninghouder en zijn vaak stichtingen zonder winstoogmerk. Het is de taak van de overheid om toezicht te houden op een zuivere, heldere en integere werkwijze van de vergunninghouders.

Op 1 april 2008 heeft de VS, eindelijk het Haagse adoptieverdrag geratificeerd. Al een flink aantal jaar vindt adoptie via deelbemiddeling plaats vanuit de VS naar Nederland. De laatste jaren iets meer, omdat er voor veel aspirant adoptie ouders geen andere mogelijkheden zijn.De vergunninghouder die adoptie vanuit de VS begeleidt en controleert heeft nu het ministerie van justitie geadviseerd om  deelbemiddeling in zijn geheel af te schaffen én de regels voor adoptie vanuit de VS aan te scherpen. Het laatste punt met terugwerkende kracht.

Het volledig afschaffen van deelbemiddeling leidt ertoe dat enkel volledige bemiddeling, waarbij de vergunninghouder totale controle en zeggenschap heeft, nog mogelijk is.  De meeste vergunninghouders werken echter met slechts één contact in een “zendend” land. Bij het selecteren van het contact wordt gekeken of deze aansluit bij het gedachtengoed van de vergunninghouder. Niet alleen of de procedures zorgvuldig worden nageleefd, maar vaak  ook de religieuze signatuur. Daardoor wordt het voor alleenstaanden, homo-stellen en niet praktiserend religieuze mennsen bijna onmogelijk nog te adopteren.

Corporatisme?

Ondanks dat het gaat om  stichtingen zonder winstdoelstelling, lijkt er een financiële  gedachte te zitten achter het advies van de vergunninghouder. Voor deelbemiddeling mag de vergunninghouder € 1.000 en voor volledige bemiddeling ongeveer € 9.000 in rekening brengen. Terzijde: op zichzelf al een vreemd gegeven omdat een vergunninghouder meer werk heeft aan deelbemiddeling dan aan voleldige bemiddeling (zie Twee adoptieprocedures).

Het ministerie van justitie heeft het advies van de vergunninghouder direct overgenomen, zonder daarin andere belanghebbende partijen te betrekken. Daardoor kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat vergunninghouders directe invloed hebben op de beleidsvorming en besluiten van het ministerie van justitie.

Gepost door: adoptieblog | mei 28, 2009

Niet alleen homo-stellen de dupe

Het mogelijk  afschaffen van adoptie via deelbemiddeling krijgt steeds meer media-aandacht. Daar zijn wij als adoptieblog natuurlijk ontzettend blij mee. De meeste media belichten het onderwerp vanuit homo-en lesbostellen die niet meer kunnen adopteren vanuit de VS. Ook een politieke partij kiest in haar standpunt voor die invalshoek (zie: Groen Links wil behoud deelbemiddeling voor homo-paren.)

Afschaffen deelbemiddeling is niet alleen voor VS

Maar de voornemens van de regering gaan verder dan alleen adoptie vanuit de VS en ze hebben niet alleen nadelige consequenties voor homo- en lesbo-koppels. Het voornemen van de regering is op te splitsen in twee aparte maatregelen:

1) Afschaffen van deelbemiddeling in het algemeen;
2) Aanscherpen van adoptieregels voor alleen de VS.

Punt 1 is in onze beleving nog veel kwalijker dan punt 2. Het haags adoptieverdrag biedt namelijk ruime mogelijkheden voor deelbemiddeling uit welk land dan ook. Die mogelijkheid wordt hierdoor ontnomen.

Deelbemiddeling zien wij als een middel om te proberen kinderen een betere toekomst te geven. Wat wij hebben ervaren met vergunninghouders is dat zij zich richten op 1 contact in een land en daardoor veel kinderen juist niet in aanmerking komen voor adoptie.

Deelbemiddeling in Zuid-Afrika niet mogelijk

Over Zuid-Afrika hoorden wij het volgende voorbeeld. De zuidafrikaanse regering heeft geen bezwaren tegen adoptie door alleenstaande, homo-stellen, ongetrouwde koppels of mensen zonder religieuze achtergrond. De vergunninghouder heeft slechts één contact in Zuid-Afrika, een organisatie die alleenstaande en mensen zonder geloofsovertuiging (katholiek) uitsluit. In Zuid-Afrika zijn ook organisaties die geen onderscheid maken op basis van samenlevingsvorm of religie, maar daar kun je niet terecht. De vergunninghouder heeft namelijk van het ministerie een exclusiviteitsrecht gekregen.

Objectievere beoordeling

Waar wij onder meer voor willen pleiten is voor een objectievere beoordeling van adoptieverzoeken, geredeneerd vanuit de behoeften van een kind. Niet vanuit de belangen van de vergunninghouder. Deze beoordeling kan, aan Nederlandse zijde,  het best worden uitgevoerd door bevoegde instanties als de kinderbescherming.

Gepost door: adoptieblog | mei 26, 2009

TV aandacht voor www.deelbemiddeling.nl

Zaterdag 23 en zondag 24 mei was er ruime aandacht bij de publieke zenders voor adoptie via deelbemiddeling. Paul de Leeuw besteedde er in Mooi! Weer De Leeuw in twee uitzendingen tijd aan. En Tante Es sprak er zaterdag over bij Rayman Is Laat met Paul de Leeuw.  Hieronder de fragmenten van de uitzendingen:

Teken de petitie op www.deelbemiddelingmoetblijven.nl! en sluit je aan bij onze hyves.

Gepost door: adoptieblog | mei 25, 2009

Deelbemiddeling een keuze?

In sommige media wordt de suggestie gewekt dat deelbemiddeling een zeer bewuste keuze is van mensen die even snel een kindje willen adopteren. Dat vinden wij erg kort door de bocht. In de eerste plaats is de procedure bij deelbemiddeling complexer en lastiger dan volledige bemiddeling. En bovendien is deelbemiddeling voor veel mensen geen keuze, maar de laatst overgebleven mogelijkheid.

Waarom deelbemiddeling?

Iedereen heeft zijn eigen redenen voor adoptie. Ons verhaal begint nadat we het medische traject, zonder resultaat, hebben afgesloten. Vervolgens meldden we ons aan bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Tijdens het traject tot aan het verkrijgen van de beginseltoestemming (verklaring van het ministerie van Justitie dat je mag adopteren) vielen steeds meer landen af.

Doordat wij niet zijn getrouwd en niet praktiserend religieus valt het merendeel van de landen af. Binnen de adoptieprocedure via volledige bemiddeling zijn er twee landen die ongetrouwde stellen accepteren. Stichting Kind en Toekomst heeft echter de wachtlijst voor Nigeria gesloten in verband met lange wachttijden. Vanuit Lesotho komen zeer sporadisch kinderen. De regering van Lesotho heeft de indruk dat er van alles aand e hand is met adopties naar nederland. Daarom wachten zij eerst de resultaten af van een onderzoek daarnaar. Dat onderzoek moet overigens nog worden gestart.

Nog even overwogen wij om dan toch maar te trouwen. Totdat we erachter kwamen dat de meeste landen willen dat men minimaal 3 jaar is getrouwd. Pas na die drie jaar kun je worden toegevoegd aan een wachtlijst. De gemiddelde duur van wachtlijsten is 3 jaar. Dat is dus minimaal 6 jaar vanaf nu en dan hebben wij beide de maximumleeftijd om te adopteren overschreden.

Gelukkig werden wij door de Raad van Kinderbescherming tijdens het gezinsonderzoek gewezen op deelbemiddeling. Volgens de Kinderbescherming, die in opdracht van het ministerie van justitie de gezinsonderzoeken uitvoert, was en is deelbemiddeling voor ons de enige optie. Logisch dat we daarvoor kozen dachten we.

Gepost door: adoptieblog | mei 23, 2009

Mooi! Weer De Leeuw over deelbemiddeling

Vanavond en morgenavond besteedt Paul de Leeuw in Mooi! Weer De Leeuw aandacht aan adoptie via deelbemiddeling. Zoals velen weten hebben Paul de Leeuw en zijn partner zelf twee kinderen uit de VS geadopteerd. In de studio zullen veel adoptiefouders aanwezig zijn en wordt gesproken over het voornemen van de regering om deelbemiddeling af te schaffen.

Ook wordt misschien gesproken over de persconferentie van de Amerikaanse overheid over dit onderwerp. Tijdens die persconferentie is door VS autoriteiten dat Afro Amerikaanse en Bi-racials erg moeilijk te plaatsen zijn in de VS.   Zie ook: Binnenlandse adoptie VS voornamelijk blanke kinderen.

Mooi! Weer De Leeuw wordt zaterdag uitgezonden op Ned1 van 20.25  tot 21.00 uur

Mooi! Weer De Leeuw wordt zondag uitgezonden op Ned1 van 20.20  tot 21.00 uur

De website van Mooi! Weer De Leeuw

Gepost door: adoptieblog | mei 22, 2009

PVDA stelt Kamervragen over adoptieprocedures

Het lijkt erop dat de inspanningen van veel aspirant adoptie-ouders en ondersteunende organisaties resultaat hebben. Dinsdag 19 mei diende PVDA-kamerlid Anja Timmer een aantal schriftelijke vragen in bij de minister van Justitie. U kunt de vragen vinden onder het tabblad ‘Publicaties’.

Wij zijn enorm blij met deze vragen en aandacht van de PVDA. In de verschillende nieuwsgroepen en websites zijn de standpunten van vrijwel alle oppositiepartijen wel bekend. Maar hoe de regeringspartijen tegenover adoptie via deelbemiddeling staan, was nog onduidelijk.

http://www.deelbemiddelingmoetblijven.nl

Wij wijzen u nogmaals op de petitie http://www.deelbemiddelingmoetblijven.nl. Als u al getekend heeft, wilt u het adres dan doorsturen aan uw gehele netwerk. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe krachtiger het signaal naar de politiek.

Gepost door: adoptieblog | mei 20, 2009

Twee adoptieprocedures

Het verschil tussen volledige en deelbemiddeling

Regelmatig vragen geïnteresseerden ons wat het verschil is tussen volledige bemiddeling en deelbemiddeling. In het algemeen geven we dan als antwoord dat aspirant adoptie-ouders bij deelbemiddeling zelf op zoek gaan naar een contactpersoon in een adoptieland. Maar er zijn meer verschillen.In onderstaande tabel staan de stappen voor beide procedures naast elkaar:

Volledige bemiddeling Deelbemiddeling

1

Indienen van de aanvraag Indienen van de aanvraag

2

Toelating tot de procedure Toelating tot de procedure

3

Voorlichtingsbijeenkomsten Voorlichtingsbijeenkomsten

4

Gezinsonderzoek Gezinsonderzoek

5

Beginseltoestemming Beginseltoestemming

6

Keuze voor volledige of deelbemiddeling. Keuze voor volledige of deelbemiddeling.

7

Inschrijving bij één van de bemiddelende organisaties (vergunninghouders) Inschrijving bij één van de bemiddelende organisaties (vergunninghouders)

8

Voorstel

Vanaf dit punt is de procedure voor deelbemiddeling anders.

Aspirant adoptie-ouders leggen contacten in het adoptieland

9

Aankomst van het kind in het gezin Contact voorgelegd aan vergunninghouder  die het Ministerie van Justitie adviseert.

10

Aanmelding van het kind bij de officiële instanties Bij positief advies verder met procedure

11

Voorstel via contactpersoon naar vergunninghouder

12

Vergunninghouder beoordeelt het voorstel en adviseert het Ministerie van Justitie.

13

Bij positief advies geeft het Ministerie van  toestemming af te reizen

14

Aspirant adoptie-ouders regelen zelf alle formaliteiten met autoriteiten in adoptieland (gecontroleerd door de vergunninghouder).

15

Aankomst van het kind in het gezin

16

Aanmelding van het kind bij de officiële instanties

Controle op de adoptieprocedure

Beide procedures worden verzorgd en gecontroleerd door de vergunninghouders, samen met het Ministerie van Justitie. Zo werkt het al jaren en beide procedures zijn ook mogelijk binnen het Haags Adoptieverdrag. Een goede zaak, want het belang van het kind moet voorop staan en dat is opd eze manier gewaarborgd.

Opmerkelijk is dat de vergunninghouder voor deelbemiddeling VS aangeeft dat er al jarenlang onvoldoende controle mogelijk is op de werkwijze en procedures in de VS. Mede op basis van die comclusie adviseerden zij de Minister van Justitie deelbemiddeling in zijn geheel af te schaffen. best een beetje vreemd, want was deze vergunninghouder zelf niet door de Minister van Jusititie aangewezen om toezicht te houden?

Ook raar vinden wij het om deelbemiddeling in zijn geheel af te schaffen, terwijl er blijkbaar zorgen zijn rond één land.

Gepost door: adoptieblog | mei 17, 2009

Binnenlandse adoptie VS voornamelijk blanke kinderen

Eén van de argumenten voor het afschaffen van deelbemiddeling is dat er voor kinderen die nergens meer terecht kunnen, voldoende adoptie-ouders zijn. Op www.cdavandaag.nl staat hierover het volgende:

“In de VS zelf zijn genoeg adoptieouders beschikbaar. Dat zegt de minister op basis van contacten met Amerikaanse instanties.”

Daar heeft de minister een punt, tenminste zolang het gaat om blanke kindjes. Voor kinderen met een andere huidskleur ligt het wat anders.

Op veel Nederlandse fora en websites die over adoptie uit de VS gaan, kun je lezen dat binnenlandse adoptie van kinderen met een multiculturele achtergrond bijna niet voorkomt. Dat deze berichten en reacties een kern van waarheid bevatten, blijkt wel uit een steekproef  (uit 2008) op het weblog van  www.multiracialsky.com.

De auteur van dit weblog analyseerde een site van één van de vele bureaus voor Amerikaanse aspirant adoptie-ouders. Ze was met name geïnteresseerd in de voorkeuren van hen. En wat bleek?

Van de 100 geregistreerde aspirant adoptie-ouders “accepteerde”:

  • 88% een blanke kind;
  • 33% een zuidamerikaanse of “hispanic” kind;
  • 28% een aziatische kind;
  • 26% een “native american” kind;
  • 14% een donker (afro amerikaans) kind.

Kortom, er zullen ongetwijfeld voldoende adoptieouders in Amerika zijn die een kind kunnen adopteren. Of die ook ieder kind willen en zullen adopteren is zeer de vraag.

Het volledige artikel op Multiracialsky: Race Preference in Adoption, Januari 2008

Gepost door: adoptieblog | mei 14, 2009

Deelbemiddeling moet blijven!

www.deelbemiddelingmoetblijven.nl

Op 11 juni wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over adoptie via deelbemiddeling. Het voorstel van het kabinet is deze mogelijkheid af te schaffen en met terugwekende kracht een flink aantal aspirant adoptief oudere te duperen. Om dit tegen te houden is de petitie www.deelbemiddelingmoetblijven.nl opgezet.

Hieronder de tekst van de petitie:

Wij, (Aspirant-) Adoptieouders constateren de minister van Justitie deelbemiddeling gaat afschaffen en procedures gaat verscherpen waardoor het onmogelijk wordt kinderen via deelbemiddeling te adopteren uit voornamelijk de VS. Met deze maatregel worden vele (aspirant-) adoptieouders getroffen, voor wie adoptie via de VS de enige/laatste mogelijkheid is (alleenstaanden en hetero- èn homo stellen). Daarnaast worden er vele (aspirant-) adoptieouders, die al vóór de ratificatie van het Haags Adoptie Verdrag door de VS in bezit waren van hun beginseltoestemming èn die reeds toestemming hebben ontvangen van de Minister voor deelbemiddeling VS, de dupe van deze maatregelen.

Lees Verder…

Older Posts »

Categorieën